Eldrimner – nationellt centrum för mathantverk

Mathantverk, vad innebär det?

Mathantverk innebär att man skapar mat med tydlig karaktär och hög kvalitet. För att nå detta används med fördel närproducerade råvaror av hög kvalitet. Förädlingen av råvarorna sker ofta mycket långsamt och den sker oftast i mindre skala, kvalitet framför kvantitet. Det som kännetecknar bra mathantverk är att de människor som ligger bakom produktionen arbetar för hand och har kännedom om hela tillverkningskedjan. Ett exempel på det kan vara tillverkning av charkuteriprodukter där producenten föder upp, slaktar och förädlar varorna. Detta ger hälsosamma produkter som inte har en massa onödiga och skadliga tillsatser. Slutprodukten kan således spåras hela vägen tillbaka till sitt ursprung. Genom mathantverk kan man utveckla och verka för nyskapande av traditionell gammaldags kokkonst.

Matora – Eldrimner

I slutet av 1990-talet påbörjades ett projekt, finansierat av EU i Jämtlands län. Syftet med detta var att lyfta fram och utveckla de småskaliga lokala matproducenterna i länet. Man försökte även ta fram en strategi över hur de skulle marknadsföras och öka såväl omsättning som vinst. På det stora hela var det ett lyckat projekt och det resulterade bland annat i att en tävling togs fram. Tävlingen har utvecklats och vi känner den idag som SM i mathantverk. I förlängningen- och som en utveckling av Matoraprojektet startades 2001 projektet Eldrimner. Projektets namn kommer från den nordiska mytologin och är namnet på den gryta där asarna kokade grisen Särimner varje dag. Intresset för mathantverk har vid detta tillfälle spridit sig och Eldrimner kommer att bli ett resurscentrum får småskalig livsmedelsförädling. Genom detta projekt sattes Jämtlands mathantverkare på kartan. En explosion av nya mindre matförädlingsföretag skedde och nya produkter såg dagens ljus. Det stöd som Eldrimner gett i form av seminarier, workshops och rådgivning började bära frukt. I och med kunskapsmässan Särimner skapades en mötesplats för mathantverkare i hela regionen.

Nationellt resurscentrum

2005 fick länsstyrelsen i Jämtland, via projekt Eldrimner, i uppdrag att bli ett nationellt centrum för småskaligt mathantverk. Målgruppen skulle vara småskaliga matproducenter och förädlare i hela landet. Insatserna från centret skulle främst gälla produktionsfrågor men även stöd avseende marknadsföring och ekonomihantering. Att bygga upp ett nätverk mellan alla dessa små aktörer blev en utmaning. Efter idogt arbete kunde man konstatera att man lyckats. Man arrangerade ”Smaklustsmässan” i Tantolunden i Stockholm år 2007 och den mässan besöktes av nästan 100 000 människor med intresse för mathantverk.

Utvecklingen från 2010 fram tills idag

År 2005 när det nationella centrat bildades fanns det fem anställda som jobbade i verksamheten. I dagsläget har den siffran vuxit till 20 helårsanställningar. Med ett utökat utbildningsprogram med kurser och seminarier har intresset för verksamheten ökat markant. Tävlingen SM i mathantverk har nu vuxit till att över 100 företag är med och tävlar med sina lokalt tillverkade mathantverk. Eldrimner tilldelas varje år ungefär tio miljoner kronor för sin verksamhet att stärka mathantverkets position i landet. Det fortsätter att komma fram nya företag som ägnar sig åt mathantverk och antalet produkter i tävlingen SM i mathantverk fortsätter att öka markant. Genom Eldrimners verksamhet utbildas både befintliga mathantverkare och de som vill och är på väg att starta egna mathantverksföretag. Eldrimner finansieras av statliga medel och EU-bidrag. Eldrimner ger tillsammans med Torsta en yrkesutbildning i mathantverk.